1. Toepassing algemene verkoopvoorwaarden

1.1. Alle contractuele rechtsverhoudingen, zowel huidige als toekomstige, tussen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CrmConnect, met zetel te 8792 Waregem, Gentseweg 203, BTW BE0840.546.471, RPR Gent afdeling Kortrijk (hierna genoemd “CrmConnect”) en de professionele klant (met name de klant die geen overeenkomst sluit in de hoedanigheid van “consument” in de zin van het Wetboek Economisch Recht, zijnde natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen), worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige):
(i) de schriftelijke overeenkomst tussen CrmConnect en de klant en/of de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van CrmConnect;
(ii) de (pro forma) factuur, met de aangehechte detailfiche;
(iii) de door de klant aanvaarde offerte uitgaande van CrmConnect of de door CrmConnect aanvaarde bestelbon uitgaande van de klant;
(iv) deze algemene verkoopvoorwaarden;
(v) het Belgisch recht.

1.2. Door zijn prijsaanvraag, bestelling of door het sluiten van een overeenkomst, erkent de klant kennis genomen te hebben van deze algemene verkoopvoorwaarden en te aanvaarden dat deze van toepassing zullen zijn op alle rechtsverhoudingen tussen CrmConnect en de klant.

1.3. Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de klant, die niet tegenstelbaar zijn aan CrmConnect, zelfs niet indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

1.4. Iedere afwijking van deze algemene verkoopvoorwaarden moet het voorwerp uitmaken van een schriftelijke overeenkomst tussen partijen, die nooit als precedent kan worden beschouwd.

1.5. CrmConnect behoudt zich het recht voor haar algemene verkoopvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen. Dergelijke wijziging heeft geen invloed op reeds afgesloten overeenkomsten, maar krijgt enkel toepassing op overeenkomsten afgesloten na de wijziging.

1.6. Het (herhaaldelijk) niet-toepassen door CrmConnect van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking.

1.7. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In geval van nietigheid van één of meerdere bedingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen CrmConnect en de klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze algemene verkoopvoorwaarden. Komen de partijen niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

2. Activiteiten CrmConnect

2.1. CrmConnect verkoopt zowel nieuwe, als net-niet-nieuwe personenwagens.

2.2. Daarbovenop biedt CrmConnect bijkomende dienstverlening aan haar klanten, in de zin dat zij advies verleent over de merken heen, ook met betrekking tot financieringsmogelijkheden, mogelijke verzekeringen, onderhoud en herstellingen, het voordeel van alle aard verbonden aan bedrijfswagens en zo meer (hierna genoemd “advisering”).

3. Prijsvermeldingen website

3.1. De prijs, beschrijving, eigenschappen en technische gegevens van de wagens vermeld op de website zijn louter indicatief en niet bindend voor CrmConnect. De prijsvermeldingen op de website van CrmConnect zijn slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2. CrmConnect behoudt zich het recht voor haar prijzen zoals vermeld op de website op elk ogenblik te wijzigen.

4. Offertes

4.1. De geldigheidsduur van een offerte is steeds beperkt tot veertien kalenderdagen. Een offerte is hoe dan ook slechts geldig voor één welbepaalde bestelling en geldt niet voor de volgende bestellingen.

4.2. Offertes omvatten enkel die wagens met die eigenschappen, specificaties en opties, zoals uitdrukkelijk vermeld in de offerte.

5. Totstandkoming overeenkomst

5.1. Een overeenkomst komt tot stand (het volgende bij gebreke van het voorgaande):
(i) door ondertekening van de schriftelijke overeenkomst tussen CrmConnect en de klant; of
(ii) vanaf het versturen van een schriftelijke of elektronische orderbevestiging van CrmConnect; of
(iii) door schriftelijke aanvaarding door CrmConnect van een bestelbon afkomstig van de klant; of
(iv) door schriftelijke aanvaarding door de klant van een offerte afkomstig van CrmConnect; of
(v) zodra CrmConnect met de uitvoering van de bestelling van de klant start.
Een overeenkomst tot advisering kan niet enkel op voormelde wijzen, maar ook mondeling tot stand komen. Bij ontstentenis van schriftelijke overeenkomst omtrent de advisering, wordt ervan uitgegaan dat de advisering door CrmConnect is uitgevoerd conform de (mondelinge) instructies van de klant.

5.2. Elk document uitgaande van de constructeur dat de technische eigenschappen van de bestelde wagen vermeldt, de stempel of de handtekening van CrmConnect draagt en bijgevoegd is aan de overeenkomst, wordt verondersteld deel uit te maken van de overeenkomst waaraan het gehecht is.

5.3. Eventuele wijzigingen en/of aanvullingen van de bestelling na de totstandkoming van de overeenkomst zijn slechts geldig na schriftelijk akkoord van beide partijen, onder meer met betrekking tot de prijs en de eventuele leveringstermijn. Bij ontstentenis van schriftelijk akkoord van beide partijen omtrent wijzigingen of aanvullingen van de bestelling, wordt ervan uitgegaan dat deze zijn uitgevoerd conform de (mondelinge) instructies van de klant.

6. Uitvoering overeenkomst

6.1. De klant is gehouden tot samenwerking en tot de nodige ondersteuning bij de voorbereiding en uitvoering van de advisering door CrmConnect. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot) het geven van de nodige instructies, de terbeschikkingstelling van de nodige informatie en de toegang tot de vereiste gegevens.

6.2. CrmConnect mag zich baseren op de door de klant verstrekte gegevens, zonder hiervan de juistheid te moeten nagaan. CrmConnect neemt van de klant afkomstige gegevens en informatie over zonder hieromtrent enige verantwoordelijkheid te aanvaarden. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan en vrijwaart CrmConnect voor aanspraken van derden hieromtrent.

7. Annulering / Beëindiging overeenkomst

7.1. In geval de klant de overeenkomst (zelfs gedeeltelijk) annuleert of beëindigt voorafgaand aan de (volledige) levering door CrmConnect, zonder dat hieraan een tekortkoming van CrmConnect aan de grondslag ligt of zonder dat sprake is van een situatie van overmacht of hardship in hoofde van de klant, behoudt CrmConnect zich het recht voor om aan de klant alle reeds geleverde goederen en diensten en álle reeds gemaakte kosten aan te rekenen, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% van de prijs (excl. btw), met een minimum van 100 euro, onverminderd het recht voor CrmConnect op vergoeding van hogere bewezen schade.
Deze bepaling krijgt eveneens toepassing in geval CrmConnect de overeenkomst ten laste van de klant annuleert of beëindigt.

7.2. In geval de klant de overeenkomst annuleert of in geval de overeenkomst wordt beëindigd ten laste van de klant op het ogenblik dat CrmConnect de betreffende wagen reeds heeft besteld bij haar leverancier, heeft CrmConnect het recht de integrale prijs van deze wagen aan de klant te factureren.

7.3. Indien de productie van een bestelde nieuwe wagen zou worden stopgezet, is de overeenkomst van rechtswege geannuleerd, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd kan zijn. Het reeds betaalde voorschot wordt integraal aan de klant terugbetaald.

8. Prijs

8.1. Alle prijzen zijn vermeld exclusief btw en andere taksen en heffingen, alsook exclusief leverings-, vervoers-, verzendings-, verzekerings- en administratiekosten, behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld.

8.2. De prijs en eventuele kortingen, hebben enkel betrekking op de wagens en bijhorigheden zoals omschreven in de schriftelijke overeenkomst tussen CrmConnect en de klant, met de uitdrukkelijk vermelde eigenschappen, specificaties en opties.
Alle afwijkingen of bijkomende opties leiden tot een aanpassing van de prijs en zijn enkel bindend indien en voor zover deze vereisten schriftelijk zijn overeengekomen.

8.3. De prijs van de wettelijk verplichte, op bestendige wijze aangebrachte toebehoren, zijn steeds in de prijs inbegrepen.

8.4. CrmConnect is gerechtigd een evenredige prijswijziging toe te passen wanneer de levering van de wagen meer dan drie maanden na de datum van de overeenkomst plaatsvindt en de uiteindelijke prijs van de wagen intussen met meer dan 3 % is gestegen door de verhoging van de prijzen van de eigen leveranciers van CrmConnect, valutaschommelingen, de verhoging van verzekeringspremies, de verhoging van transportprijzen, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, in- en uitvoerrechten enz.

9. Betaling

9.1. Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, zoals door uitdrukkelijke vermelding van een vervaldag op de (pro forma) factuur, zijn alle facturen steeds onmiddellijk betaalbaar.

9.2. De klant gaat akkoord met elektronische facturatie.

9.3. De facturen zijn betaalbaar door overschrijving op het bankrekeningnummer vermeld op de factuur of per bankcheque.

9.4. CrmConnect behoudt zich steeds het recht voor aan de klant een voorschot of een bankgarantie te vragen bij het plaatsen van bestelling door de klant.
Indien de klant weigert hierop in te gaan, behoudt CrmConnect zich het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren, in welk geval een vergoeding overeenkomstig artikel 7.1 verschuldigd zal zijn door de klant.

9.5. Gelet op de betaaltermijn van de facturen, kunnen deze enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd binnen de zeven kalenderdagen na factuurdatum met vermelding van factuurdatum en -nummer en een gedetailleerde motivering van het protest.

9.6. De onvoorwaardelijke betaling van een deel van een factuurbedrag geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van het corresponderende deel van het factuur.
Deelbetalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen interest en ten slotte op de openstaande hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

10. Laattijdige betaling

10.1. In geval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van de factuur, wordt het achterstallige bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling (zelfs bij toekenning van termijnen van respijt) verhoogd met:
(i) een nalatigheidsinterest van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als een volledige wordt beschouwd;
(ii) een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 100,00 (excl. btw), onverminderd het recht van CrmConnect om hogere schade te bewijzen;
(iii) alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten.

10.2. Wanneer de klant nalaat zijn verbintenissen uit te voeren (onder meer wanneer hij één of meerdere uitstaande betalingsverplichtingen op hun vervaldag niet of niet volledig nakomt) of in geval van (aangifte van) faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling of daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, alsook elk ander feit dat wijst op (dreigende) insolvabiliteit:
(i) is CrmConnect niet langer gehouden tot (verdere) levering en kan CrmConnect alle leveringen onmiddellijk opschorten;
(ii) behoudt CrmConnect zich het recht voor om deze en alle andere overeenkomsten te beëindigen bij aangetekende brief, tien kalenderdagen na vergeefse aangetekende ingebrekestelling aan de klant, in welk geval een vergoeding overeenkomstig artikel 7.1 verschuldigd zal zijn door de klant;
(iii) wordt het verschuldigd saldo van alle, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar;
(iv) vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden.
CrmConnect kan in die gevallen ook beslissen de overeenkomst(en) toch verder uit toe voeren, evenwel onder de strikte voorwaarde dat de verschuldigde prijs in dat geval volledig wordt vereffend vooraleer tot levering wordt overgegaan.

11. Levering

11.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is CrmConnect pas gehouden tot levering na integrale betaling door de klant van de volledige prijs, dan wel van het openstaande saldo, in geval reeds een voorschot werd betaald.

11.2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de wagens Ex Works (Incoterms 2010) het depotadres van CrmConnect geleverd, met name te 8792 Waregem, Pitantiestraat 113/3. De afhaling van de wagens vindt plaats op kosten en op risico van de klant.
Slechts indien CrmConnect uitdrukkelijk en schriftelijk van deze Ex Works levering afwijkt, zullen bijkomende leverings-/verzendingsverplichtingen opgenomen worden door CrmConnect. In voorkomend geval zullen de wagens DDP (Incoterms 2010) worden geleverd. De leverings-/verzendingskosten kunnen in voorkomend geval worden doorgerekend aan de klant.
Vermits de wagens zowel Ex Works als DDP kunnen worden geleverd, wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden onder het begrip “levering” zowel de afhaling door de klant, als de levering door CrmConnect begrepen, naar gelang hetgeen tussen de klant en CrmConnect overeengekomen is.

11.3. Bij de levering van de wagen zal CrmConnect eveneens de nodige documenten afleveren:
(i) het gelijkvormigheidsattest (COC);
(ii) desgevallend het inschrijvingsbewijs van het voertuig, indien van toepassing;
(iii) het formulier “aanvraag tot inschrijving van een voertuig”, met – indien van toepassing – het douanevignet 705;
(iv) de sleutels;
(v) het garantie- en onderhoudsboekje.

11.4. De wagens worden – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – verondersteld tijdig voor levering aangeboden te zijn en het risico gaat hoe dan ook over op de klant op de aan de klant gemelde leverdatum, ook al werden wagens op dat ogenblik niet in ontvangst genomen door de klant. In voorkomend geval zullen de wagens bij CrmConnect opgeslagen worden, voor rekening en risico van de klant (inbegrepen het brandrisico). CrmConnect behoudt zich het recht voor om aan de klant opslagkosten in rekening te brengen, forfaitair bepaald op 5% van de factuurwaarde van de gestockeerde wagens per begonnen maand, behoudens bewijs van hogere kosten.
Indien de wagens veertien kalenderdagen na schriftelijke herinnering van CrmConnect nog steeds niet in ontvangst zijn genomen door de klant, is CrmConnect gerechtigd de overeenkomst te beëindigen ten laste van de klant, in welk geval de bepalingen van artikel 7.1 van toepassing zullen zijn.

12. Leveringstermijnen

12.1. In de gevallen waarin de professionele klant levering vraagt binnen een bepaalde termijn of tegen een bepaalde datum of wanneer CrmConnect zelf een leveringstermijn of -datum aangeeft, zal CrmConnect deze termijn of datum steeds naar best vermogen proberen naleven.
Behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen, is de eventuele opgegeven leveringsdatum of -termijn evenwel altijd louter indicatief en enkel bij benadering. De overschrijding van de voorziene termijn of datum kan geen aanleiding geven tot verbreking, annulering of ontbinding van de overeenkomst ten laste van CrmConnect, indeplaatsstelling of enige boete of schadevergoeding van welke aard ook.
Overschrijding van de leveringstermijn of -datum ontheft de professionele klant niet van zijn verplichtingen.

12.2. De leveringstermijn- of datum vervalt automatisch en van rechtswege:
– indien de professionele klant zijn verbintenissen, zoals onder meer zijn betalingsverplichtingen, niet of niet tijdig nakomt;
– indien de professionele klant na ondertekening van de overeenkomst om een wijziging van de eigenschappen, specificaties of opties van de wagens verzoekt.

12.3. CrmConnect is in geen geval aansprakelijk voor vertragingen in de levering, opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van CrmConnect, de klant of enige andere derde.

13. Garantie & Klachten

13.1. Conformiteit & Zichtbare gebreken
De klant moet onmiddellijk bij levering van de wagens een eerste verificatie uitvoeren van de conformiteit van de levering, onder meer, doch niet uitsluitend met betrekking tot eigenschappen van de wagen(s) en zichtbare gebreken.
Klachten betreffende onmiddellijk verifieerbare afwijkingen en/of de niet-conformiteit van de levering komen alleen in aanmerking wanneer de klant deze heeft vermeld op de CMR-vrachtbrief, dan wel het afleverbewijs, of – bij gebreke hiervan – schriftelijk heeft gemeld uiterlijk binnen de vierentwintig uur na levering van de wagens en in elk geval vóór ingebruikname of doorverkoop, bij gebreke waarvan de klant geacht wordt de wagens te aanvaarden.

13.2. De conventionele garantie van de fabrikant
De voorwaarden van de fabrieksgarantie en de hieraan verbonden modaliteiten, worden vermeld in de documenten van de fabrikant.
De klant dient zich tot de fabrikant te richten wanneer hij een beroep wenst te doen op de fabrieksgarantie. CrmConnect kan hieromtrent niet aangesproken worden door de klant.

13.3. Wettelijke garantie van CrmConnect
13.3.1. Klanten dienen elke klacht wegens verborgen gebreken van de wagens schriftelijk aan CrmConnect te melden binnen een termijn van vier maanden na levering en meteen na ontdekking van het gebrek, met een duidelijke omschrijving van het vastgestelde probleem.
13.3.2. CrmConnect is in geen geval aansprakelijk voor de schade en/of gebreken zoals vermeld in artikel 14.6.
13.3.3. De aansprakelijkheid van CrmConnect beperkt zich in elk geval, naar eigen keuze en inzicht van CrmConnect, tot het vervangen, herstellen of naleveren van ontbrekende of gebrekkige wagens.

13.4. Verplichtingen klant na vaststelling gebrek
13.4.1. Na het constateren van enig gebrek is de klant verplicht om de aanwending van de wagen onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
13.4.2. Voorts is de klant gehouden alle door CrmConnect voor onderzoek van de klacht gewenste medewerking te verlenen, onder meer door CrmConnect in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van gebruik van de wagens.
Eventuele terugzending of terugbrenging van wagens mag slechts gebeuren met voorafgaand schriftelijk akkoord van CrmConnect. CrmConnect is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies van of schade aan geretourneerde wagens, tot wanneer deze door CrmConnect in haar bedrijfsgebouwen werden aanvaard. Bij gebreke aan akkoord omtrent terugzending of terugbrenging van de gebrekkige wagens zullen alle retours geweigerd worden en zullen alle kosten aan de klant worden doorgerekend.
De klant is gehouden tot vergoeding van de kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.

14. Aansprakelijkheid

14.1. De wagens en de bijhorende advisering worden aangeboden volgens het basisprincipe dat de klant alle maatregelen heeft genomen om zich ervan te vergewissen dat de wagens en bijhorende diensten geschikt zijn voor de door de klant beoogde toepassing.
De aanwending en het gebruik van de wagens door de klant zelf of door een derde gebeurt dan ook steeds onder de volledige verantwoordelijkheid en op risico van de klant. CrmConnect kan in dit geval op geen enkele wijze worden aangesproken voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hieruit voortvloeit.
Hetzelfde geldt voor de toepassing van het advies verleend door CrmConnect. De klant neemt zelf de beslissing om dit advies al dan niet toe te passen en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de toepassing ervan.

14.2. De verbintenis aangegaan door CrmConnect tot advisering wordt beschouwd als een middelen- en niet als een resultaatsverbintenis. CrmConnect zal steeds de gepaste zorgvuldigheid en goede trouw aan de dag leggen en zal de advisering altijd naar beste inzicht en naar best vermogen uitvoeren, evenwel zonder een bepaald resultaat te garanderen.

14.3. De klant aanvaardt dat details van het bestelde model eventueel nog kunnen wijzigen ingevolge het evolutieproces in de automobielsector, onder meer op vlak van techniek, technologie, productie en esthetiek. Deze wijzigingen mogen evenwel geen afbreuk doen aan het beoogde gebruik en aan de eigenschappen en specificaties die door de klant als essentieel zijn aangeduid in de overeenkomst.

14.4. De aansprakelijkheid van CrmConnect is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de gebrekkige wagens en is in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

14.5. Geen aanspraak op vrijwaring door CrmConnect kan weerhouden worden na afloop van de in artikel 13 vermelde termijnen.

14.6. De klant kan hoe dan ook geen aanspraak maken op waarborg / vrijwaring door CrmConnect voor:
(i) schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt door een daad van de klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid;
(ii) schade te wijten aan een ongeval, abnormaal, slordig of foutief gebruik of misbruik van de wagen, overbelasting van de wagen, wijziging aan de wagen of aan elk onderdeel ervan of gebruik voor competitiedoeleinden zoals wedstrijden, rally’s…;
(iii) het gebrek dat voortvloeit uit de niet-naleving van de voorschriften van de constructeur wat onderhoud betreft (onder meer slordigheid bij het nazicht en dagelijkse controle of bij periodieke onderhoudsbeurten zoals beschreven en gespecificeerd in het garantie- en onderhoudsboekje of de handleiding van de gebruiker, samen met de wagen afgeleverd), gebruik van onaangepaste producten of producten van ondermaatse kwaliteit, of indien geen gevolg gegeven wordt aan uitnodigingen voor specifieke technische nazichten (terugroepacties);
(iv) schade veroorzaakt ten gevolge van slecht uitgevoerd onderhoud of herstellingen, de montage van onderdelen die niet door merk goedgekeurd zijn of door het gebruik van onderdelen die de kwaliteit van de originele merkonderdelen niet evenaren;
(v) de banden of koetswerkonderdelen die niet door de fabrikant van de wagen zijn vervaardigd, waarmee de wagen werd uitgerust;
(vi) de schade als gevolg van externe invloeden (zoals hagel, industriële neerslag, hars, uitwerpselen van vogels, enz.), brand of een natuurramp;
(vii) normale slijtage en normale waardevermindering van de wagen in haar geheel en elk onderdeel afzonderlijk;
(viii) normale onderhoudswerkzaamheden en de stukken en materialen gebruikt voor dit onderhoud;
(ix) bijkomende schade door verdere aanwending van de wagen na vaststelling van een gebrek;
(x) onrechtstreekse en gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot, inkomstenderving, imagoschade, schade aan derden of enige vervolgschade door de wagen veroorzaakt;
(xi) schade ontstaan door overmacht en hardship overeenkomstig de bepalingen van artikel 15.

15. Overmacht & Hardship

15.1. CrmConnect en de klant zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship.
Gevallen van overmacht of hardship geven de getroffen partij het recht om de nakoming van diens verplichtingen tijdelijk op te schorten.

15.2. In geval de situatie van overmacht of hardship langer dan één maand duurt, hebben zowel CrmConnect als de klant het recht de overeenkomst te beëindigen door een eenvoudige schriftelijke betekening, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.

15.3. Worden aanzien als gevallen van overmacht of hardship, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat het niet redelijk zou zijn om te verlangen dat de overeenkomst nog wordt uitgevoerd of wordt uitgevoerd onder de oorspronkelijke voorwaarden.
Onder overmacht of hardship wordt onder meer begrepen, zonder limitatief te zijn: oorlog, stakingen en lock-out, ziekten, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, natuur- en weersomstandigheden, brand, vertragingen bij of faillissement van leveranciers, het in gebreke blijven van de klant om CrmConnect tijdig de correcte en volledige inlichtingen te verschaffen die nodig zijn voor de uitvoering van de bestelling.

16. Netting

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet op de Financiële Zekerheden van 15 december 2004 compenseren en verrekenen CrmConnect en de klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in een permanente relatie tussen CrmConnect en de klant steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.
Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door CrmConnect en de klant doorgevoerde schuldvergelijking.

17. Eigendomsvoorbehoud

17.1. De wagens geleverd door CrmConnect blijven eigendom van CrmConnect tot volledige betaling van het verschuldigde bedrag (in hoofdsom, interesten en kosten) door de klant.

17.2. Het is de klant verboden de geleverde wagens te verkopen, te verpanden aan een derde, met een zekerheid te bezwaren of er op enige wijze te beschikken, zolang de prijs niet volledig is betaald. De klant zal er geen enkele wijziging in aanbrengen die de waarde ervan zou kunnen verminderen en zal de wagens in perfecte staat onderhouden.

17.3. In geval de klant de ingevolge dit eigendomsvoorbehoud aan CrmConnect toebehorende wagens herverkoopt, draagt hij alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop over aan CrmConnect. De klant is gehouden het bedrag dat hij ontvangt voor de wagens waarop het eigendomsvoorbehoud geldt, aan CrmConnect te laten geworden als vergoeding voor het beëindigen van het eigendomsrecht en als waarborg voor CrmConnect ten belope van de waarde van de wagens waarop dit eigendomsrecht rust. De betaalde voorschotten blijven CrmConnect verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

17.4. De verschillende transacties/contracten tussen partijen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat CrmConnect altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de wagens op dat moment in het bezit van de klant, zolang de klant een openstaande schuld heeft tegenover CrmConnect.

17.5. Eveneens wordt tussen de partijen overeengekomen dat CrmConnect altijd een pandrecht heeft op de wagens van de klant, op dat moment in het bezit van CrmConnect, zolang de klant een openstaande schuld heeft tegenover CrmConnect.

17.6. Voormeld eigendomsvoorbehoud verandert niets aan de regeling van de risico-overdracht overeenkomstig artikel 11.

18. Verwerking persoonsgegevens

18.1. De klant geeft aan CrmConnect de toelating om de door de klant verstrekte persoonsgegevens op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand. Deze gegevens kunnen gebruikt worden met het oog op het voeren van informatie- of promotiecampagnes in verband met de door CrmConnect aangeboden wagens in het kader van de contractuele relatie tussen CrmConnect en de klant.

18.2. De klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de klant geen commerciële informatie van CrmConnect meer wenst te ontvangen, moet de klant CrmConnect hiervan op de hoogte brengen.

19. Promotiemateriaal

De klant geeft aan CrmConnect de toelating om beeldmateriaal van de geleverde wagens te gebruiken voor publicitaire doeleinden, onder meer door publicatie op de website of in folders of catalogussen.

20. Bevoegde rechtbanken & Toepasselijk recht

20.1. In geval van betwisting over de uitvoering en/of de uitlegging van deze algemene verkoopvoorwaarden, alsook van elke andere overeenkomst tussen CrmConnect en de klant, zijn de territoriaal bevoegde hoven en rechtbanken van de zetel van CrmConnect uitsluitend bevoegd.

20.2. Het Belgisch recht is van toepassing.